báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX việt nam – Tài liệu text

Rate this post

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.81 MB, 156 trang )

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
— —

BÁO CÁO THỰC TẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN –
SEASPIMEX VIỆT NAM

GVHD : Nguyễn Thị Quỳnh Trang
SVTH : Huỳnh Thị Thu Nhiễu – 2005120274
Điểu Thành Long
Lớp

– 2005120312

: 03DHTP3

TP.HCM, tháng 4, năm 2016
Trang 1

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)


………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Trang 2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN


………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Trang 3

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ


………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Trang 4

LỜI CÁM ƠN
Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm
TP.HCM nói chung cũng nhƣ các thầy cô Khoa Công Nghệ Thực Phẩm nói riêng đã
tận tình chỉ bảo, truyền đạt những kiến thức bổ ích trong thời gian học tại trƣờng.
Lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi đến:
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành báo cáo

thực tập tốt nghiệp này.
Ban giám đốc cùng tất cả các anh chị KCS, các cô chú anh chị em cán bộ – công nhân
viên tại Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex) nói chung và phân xƣởng Cá Hồi
nói riêng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành tốt đề tài này.
Em cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè đã giúp đỡ, động viên trong suốt thời
gian học tập cũng nhƣ trong thời gian thực tập tốt nghiệp.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế và kinh nghiệm thực tế non yếu vì vậy trong suốt quá
trình thực tập cũng nhƣ hoàn thành báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất
mong nhận đƣợc sự thông cảm và góp ý của quý thầy cô giáo, các cô chú, anh chị em
trong công ty và bạn bè để bài báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

Trang 5

MỤC LỤC

Contents
Chƣơng 1.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐẶC SẢN – SEASPIMEX VIỆT
NAM …………………………………………………………………………………………15
Giới thiệu sơ lƣợc về công ty ………………………………………………………. 15

1.1.
1.1.1.

Ngành nghề kinh doanh ……………………………………………………………….15

1.1.2.

Địa bàn kinh doanh …………………………………………………………………….16

1.1.3.

Địa điểm kinh doanh …………………………………………………………………..16

1.1.4.

Các công ty con, chi nhánh. …………………………………………………………16

1.2.

Lịch sử thành lập, phát triển …………………………………………………………17

1.3.

Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự ……………………………………………………. 18

1.3.1.

Sơ đồ tổ chức …………………………………………………………………………….. 18

1.3.2.

Số lượng và trình độ nhân lực ……………………………………………………… 20

1.3.3.

Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:…………………………………….21

1.3.4.

Tổ chức sản xuất của phân xưởng trong công ty …………………………….27

1.3.5.

Sơ đồ nhà máy …………………………………………………………………………… 28

1.3.5.1. Sơ đồ toàn công ty Cổ phần thủy đặc sản Seaspimex …………………… 28
1.3.5.2. Sơ đồ phân xƣởng cá hồi…………………………………………………………..30
Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty ………………………………………31

1.4.
1.4.1.

Thị trường nội địa……………………………………………………………………….31

1.4.2.

Thị trường xuất khẩu …………………………………………………………………..32

Chƣơng 2.

TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT ……………………………………….36

2.1.

Giới thiệu nguyên liệu sản xuất ……………………………………………………. 36

2.1.1.

Giới thiệu về nguyên liệu bạch tuộc ………………………………………………37

2.1.2.

Điều kiện vận chuyển – bảo quản ………………………………………………… 38

2.1.1.1. Vận chuyển…………………………………………………………………………….. 38
2.1.1.2. Bảo quản………………………………………………………………………………… 39
2.1.1.3. Kiểm tra nguyên liệu ………………………………………………………………..41
2.2.

Các sản phẩm của công ty ……………………………………………………………42

1.4.1.

Sản phẩm tiêu thụ nội địa …………………………………………………………….42

1.4.2.

Sản phẩm xuất khẩu…………………………………………………………………….48

Trang 6

Chƣơng 3.
3.1.

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẠCH TUỘC HẠT LỰU ĐÔNG

LẠNH ……………………………………………………………………………………….52
Quy trình sản xuất ………………………………………………………………………52

3.1.1

Sơ đồ quy trình sản xuất ………………………………………………………………52

3.1.2

Thuyết minh quy trình sản xuất ……………………………………………………. 53

3.1.2.1. Nguyên liệu ……………………………………………………………………………. 53
3.1.2.2. Rã đông …………………………………………………………………………………. 53
3.1.2.3. Quay bạch tuộc………………………………………………………………………..55
3.1.2.4. Cắt tách thân, râu …………………………………………………………………….58
3.1.2.5. Chần (luộc) …………………………………………………………………………….. 60
3.1.2.6. Làm nguội, làm lạnh ………………………………………………………………..63
3.1.2.7. Làm sạch ……………………………………………………………………………….. 64
3.1.2.8. Cắt hạt lựu ……………………………………………………………………………… 67
3.1.2.9. Kiểm tra chất lƣợng bạch tuộc hạt lựu ………………………………………..69
3.1.2.10. Rửa ………………………………………………………………………………………70
3.1.2.11. Xếp khay ( xếp khuôn) ……………………………………………………………71
3.1.2.12. Cấp đông ……………………………………………………………………………… 73
3.1.2.13. Cân, trộn ba loại bạch tuộc hạt lựu …………………………………………..74
3.1.2.14. Mạ băng ……………………………………………………………………………….. 75
3.1.2.15. Bao gói ………………………………………………………………………………… 76
3.1.2.16. Ép chân không ……………………………………………………………………….77
3.1.2.17. Rà kim loại …………………………………………………………………………… 79
3.1.2.18. Đóng thùng …………………………………………………………………………… 79
3.2.

Các thiết bị sử dụng trong quy trình ………………………………………………80

3.2.1

Thùng quay mái chèo…………………………………………………………………..80

3.2.2

Thùng quay nằm ngang (quay muối) ……………………………………………..82

3.2.3

Thiết bị chần bạch tuộc ……………………………………………………………….84

3.2.4

Thiết bị cấp đông gió …………………………………………………………………..86

3.2.5

Thiết bị ép chân không ………………………………………………………………..87

3.2.6

Thiết bị rà kim loại ……………………………………………………………………..88

3.3.
Chƣơng 4.

Các sự cố trong sản xuất và hành động khắc phục ………………………….. 89
TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG………………….91

Trang 7

4.1.

Tổng quan về HACCP …………………………………………………………………91

4.2.

Xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm …………………………………….92

4.3.

Tìm hiểu GMP trong quá trình sản xuất …………………………………………99

4.4.

Tìm hiểu chƣơng trình vệ sinh SSOP …………………………………………..122

Chƣơng 5.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………155

5.1.

Kết luận …………………………………………………………………………………..155

5.2.

Kiến nghị …………………………………………………………………………………156

Trang 8

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thủy đặc sản. …………………………………..20
Bảng 1.2: Ban tổng giám đốc công ty Cổ phần thủy đặc sản ………………………………….20
Bảng 1.3: Cơ cấu cán bộ công nhân viên của công ty. …………………………………………..21
Bảng 1.4: Tình hình xuất khẩu năm 2014 ……………………………………………………………32
Bảng 1.5: Kết quả thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty……………..33
Bảng 3.1: Tỷ lệ cân các loại hạt lựu. …………………………………………………………………..74
Bảng 3.2: Sự cố và cách khắc phục trong quá trình sản xuất bạch tuộc hạt lựu đông
lạnh. ………………………………………………………………………………………………………………. 89
Bảng 4.1: Bảng phân tích mối nguy ……………………………………………………………………92
Bảng 4.2: Bảng tổng hợp xác định CCP ………………………………………………………………96
Bảng 4.3: Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP ………………………………………………………..97

Trang 9

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần thủy đặc sản ………………………… 19
Hình 1.2: Sơ đồ công ty Cổ phần thủy đặc sản Seaspimex ……………………………………29
Hình 1.3: Sơ đồ phân xƣởng cá hồi …………………………………………………………………….30
Hình 1.4: Biểu đồ các thị phần xuất khẩu của công ty trong năm 2014 ………………….. 32
Hình 2.1: Xe bảo ôn đƣa nguyên liệu đến công ty ……………………………………………….. 36
Hình 2.2: Bạch tuộc nguyên liệu ………………………………………………………………………..38

Hình 2.3: Container có hệ thống cấp đông nhập nguyên liệu vào kho lạnh công ty…..39
Hình 2.4: Bảo quản nguyên liệu tại kho đông lạnh tổng của công ty ……………………… 39
Hình 2.5: Các thƣơng hiệu của công ty. ………………………………………………………………42
Hình 2.6: Sản phẩm cá ngừ ngủ sắc ngâm dầu…………………………………………………….. 43
Hình 2.7: Sản phẩm cá ngừ ngũ sắc xốt cà…………………………………………………………..43
Hình 2.8: Sản phẩm cá chiên xốt cay. …………………………………………………………………43
Hình 2.9: Sản phẩm xúc xích cá. ………………………………………………………………………..44
Hình 2.10: Sản phẩm xúc xích heo dinh dƣỡng. ………………………………………………….. 44
Hình 2.11: Sản phẩm xúc xích bò. ……………………………………………………………………..44
Hình 2.12: Sản phẩm cá ngừ ngâm dầu. ………………………………………………………………45
Hình 2.13: Sản phẩm cá ngừ đại dƣơng ngâm dầu. ………………………………………………45
Hình 2.14: Sản phẩm cá ngừ thịt trắng ngâm dầu. ……………………………………………….. 45
Hình 2.15: Sản phẩm cá ngừ ngâm nƣớc muối. …………………………………………………… 46
Hình 2.16: Sản phẩm cá xốt cà. ………………………………………………………………………….46
Hình 2.17: Sản phẩm bò nấu đốp. ………………………………………………………………………46
Hình 2.18: Sản phẩm bò xay xốt cà. ……………………………………………………………………47
Hình 2.19: Sản phẩm sƣờn nấu đậu. ……………………………………………………………………47
Hình 2.20: Sản phẩm xíu mại xốt cà. ………………………………………………………………….47
Hình 2.21: Sản phẩm Pate gan. ………………………………………………………………………….48
Hình 2.22: Sản phẩm heo hai lát. ……………………………………………………………………….48
Hình 2.23: Sản phẩm Scallop Meat. ……………………………………………………………………48
Hình 2.24: Sản phẩm Hoso Scampi. ……………………………………………………………………49
Hình 2.25: Sản phẩm Squid Ring. ………………………………………………………………………49
Hình 2.26: Sản phẩm Squid. ……………………………………………………………………………… 49
Hình 2.27: Sản phảm Clam. ……………………………………………………………………………… 50

Trang 10

Hình 2.28: Sản phẩm Frog Leg ………………………………………………………………………….50

Hình 2.29: Sản phẩm Frozen Boiled Cut Octopus. ………………………………………………. 50
Hình 2.30: Sản phẩm Frozen Whole Clean Octopus……………………………………………..51
Hình 2.31: Sản phẩm Frozen Clean Octopus. ……………………………………………………… 51
Hình 2.32: Sản phẩm Frozen Half Cut Swimming Crab. ……………………………………….51
Hình 3.1: Sơ đồ quy trình sản xuất bạch tuộc hạt lựu đông lạnh …………………………….52
Hình 3.2: Nguyên liệu đƣợc bảo quản trong kho đông lạnh tổng (trái) và bạch tuộc
nguyên liệu (phải) …………………………………………………………………………………………….53
Hình 3.3: Quy trình rã đông bạch tuộc ………………………………………………………………..55
Hình 3.4: Bạch tuộc sau rã đông (trái) và quay nƣớc bạch tuộc (phải) ……………………. 56
Hình 3.5: Chuẩn bị nƣớc muối và quy trình quay muối bạch tuộc …………………………. 57
Hình 3.6: Rửa và chuyển bạch tuộc đi cắt đôi ……………………………………………………… 58
Hình 3.7: Vệ sinh thùng quay bạch tuộc ……………………………………………………………..58
Hình 3.8: Cắt ống (vòi) bạch tuộc ………………………………………………………………………59
Hình 3.9: Cắt đôi bạch tuộc ………………………………………………………………………………. 60
Hình 3.10: Chần và làm nguội sơ bộ bạch tuộc …………………………………………………… 62
Hình 3.11: Làm nguội thân (phải) và râu (trái) bạch tuộc ………………………………………64
Hình 3.12: Làm lạnh thân (phải) và râu (trái) bạch tuộc ………………………………………..64
Hình 3.13: Quy trình làm sạch thân bạch tuộc …………………………………………………….. 66
Hình 3.14: Làm sạch râu bạch tuộc …………………………………………………………………….66
Hình 3.15: Căt hạt lựu thân bạch tuộc …………………………………………………………………68
Hình 3.16: Cắt hạt lựu râu bạch tuộc …………………………………………………………………..69
Hình 3.17: Kiểm tra chất lƣợng bạch tuôc hạt lựu. ………………………………………………. 70
Hình 3.18: Rửa bạch tuộc bằng chlorine (trái) và nƣớc sạch (phải) ……………………….. 71
Hình 3.19: quy trình xếp khuôn bạch tuộc. ………………………………………………………….72
Hình 3.20: Xếp khay vào giá chuẩn bị cấp đông………………………………………………….. 73
Hình 3.21: Chuẩn bị cân, trộn bạch tuộc (tách riêng bạch tuộc) ……………………………..75
Hình 3.22: Cân, trộn bạch tuộc …………………………………………………………………………..75
Hình 3.23: Mạ băng bạch tuộc …………………………………………………………………………..76
Hình 3.24: Bao gói bạch tuộc ……………………………………………………………………………. 77
Hình 3.25: Ép chân không bạch tuộc…………………………………………………………………..78

Hình 3.26: Rà kim loại ……………………………………………………………………………………..79

Trang 11

Hình 3.27: Đóng thùng carton …………………………………………………………………………… 80
Hình 3.28: Thiết bị quay mái chèo ……………………………………………………………………..81
Hình 3.29: Cấu tạo thiết bị thùng quay mái chèo …………………………………………………. 81
Hình 3.30: Thiết bị thùng quay nằm ngang. …………………………………………………………82
Hình 3.31: Thiết bị chần bạch tuộc hai vỏ……………………………………………………………84
Hình 3.32: Cấu tạo nồi nấu hai vỏ ………………………………………………………………………84
Hình 3.33: Tủ đông Air Blast Freezer …………………………………………………………………86
Hình 3.34: Thiết bị ép chân không ……………………………………………………………………..87
Hình 3.35: Thiết bị rà kim loại …………………………………………………………………………..88
Hình 4.1: Sơ đồ quy trình công nghệ…………………………………………………………………100
Hình 4.2: Hệ thống lọc nƣớc của công ty …………………………………………………………..124
Hình 4.3: Xe (thùng) chứa đá vảy …………………………………………………………………….126
Hình 4.4: Phƣơng tiện, dụng cụ sản xuất bằng inox …………………………………………..127
Hình 4.5: Dung cụ sản xuất bằng nhựa ……………………………………………………………..128
Hình 4.6: Bao tay cao su, yếm sử dụng trong phân xƣởng …………………………………..128
Hình 4.7: Vệ sinh bàn và dụng cụ sản xuất. ……………………………………………………….130
Hình 4.8: Treo yếm sau khi vệ sinh đúng nới quy định ……………………………………….130
Hình 4.9: Rèm nhựa dẻo tại các cửa ra vào ………………………………………………………..132
Hình 4.10: Đƣờng đi của nƣớc thải …………………………………………………………………..133
Hình 4.11: Các ô cửa để chuyển nguyên liệu và bán thành phẩm …………………………134
Hình 4.12: Nội quy trƣớc khi vào phân xƣởng …………………………………………………..135
Hình 4.13: Bồn rửa mặt trong khu vệ sinh …………………………………………………………136
Hình 4.14: Dép sử dụng riêng trong khu nhà vệ sinh…………………………………………..136
Hình 4.15: Chlorine, nƣớc sạch, cồn 700, khăn sạch trƣớc mõi khu nhà vệ sinh ……..137
Hình 4.16: Vị trí để đồ bảo hộ lao động dơ và sạch …………………………………………….137

Hình 4.17: Tủ cá nhân của cán bộ công nhân …………………………………………………….138
Hình 4.18: Giá để giày, dép ……………………………………………………………………………..138
Hình 4.19: Quy trình thực hiện trang phục bảo hộ lao động …………………………………139
Hình 4.20: Quy trình vệ sinh cá nhân và quy trình rửa tay trƣớc khi vào phân xƣởng.
…………………………………………………………………………………………………………………….139
Hình 4.21: Xà phòng, vòi nƣớc (trái), cồn 700(giữa), khăn (phải) …………………………140
Hình 4.22: Quy trình lăn tóc trƣớc khi vào phân xƣởng ………………………………………140

Trang 12

Hình 4.23: Lội qua bể chlorine 200ppm trƣớc cửa phân xƣởng ……………………………141
Hình 4.24: Mang yếm, mang bao tay, mang ống tay, sát trùng với chlorine trƣớc khi
sản xuất …………………………………………………………………………………………………………141
Hình 4.25: Vị trí treo đồ bảo hộ lao động đang mặc ……………………………………………142
Hình 4.26: Ủng đƣợc treo trên giá …………………………………………………………………….143
Hình 4.27: Tƣờng và nền phân xƣởng của công ty ……………………………………………..144
Hình 4.28: Rèm nhựa tại các cửa ra vào…………………………………………………………….151
Hình 4.29: Bẫy chuột đặt tại góc cầu thang………………………………………………………..151

Trang 13

LỜI MỞ ĐẦU
Mãnh đất hình chữ S của chúng ta với mạng lƣới sông ngòi dày đặc cùng bờ biển dài
đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thủy hải sản phát triển. Từ xa xƣa con
ngƣời chỉ đánh bắt phục vụ cho nhu cầu thuần túy. Nhƣng ngày nay, khi cuộc sống
ngày càng phát triển, đặc biệt với nền kinh tế hội nhập nên việc đánh bắt thủy hải sản
không còn gói gọn trong việc thỏa mãn nhu cầu sống của một bộ phận dân cƣ nữa mà
nó dùng để tạo thành các sản phẩm và bán thành phẩm để xuất khẩu cũng nhƣ tiêu

dùng nội địa.
Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủy hải sản ngày càng cao một phần do con ngƣời
nhận thức đƣợc thành phần dinh dƣỡng mà chúng mang lại. Bên cạnh đó xuất khẩu
thủy sản giúp mạng lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Thủy sản là mặt hàng không thể trữ lâu. Do đó, để kéo dài thời gian sử dụng cũng nhƣ
giữ đƣợc sự tƣơi sống của sản thủy sản ngƣời ta đã tìm ra cách làm lạnh và bảo quản
chúng. Để bảo quản đƣợc lâu, ngƣời ta tiến hành lạnh đông. Phƣơng pháp lạnh đông ra
đời giúp giải quyết đƣợc nhiều vấn đề: tăng thời gian bảo quản nguyên liệu, đáp ứng
đủ lƣợng sản phẩm cho tiêu dùng, cung cấp mộ lƣợng thủy sản tƣơi sống lớn cho các
khu dân cƣ đông đúc cũng nhƣ xuất khẩu sang các quốc gia trên thế giới…Do đó, việc
tìm hiểu về đề tài “ Tìm hiểu quy trình sản xuất bạch tuột hạt lƣu đông lạnh” tại công
ty Cổ phần Thủy đặc sản – Seaspimex Việt Nam là cần thiết nhằm hiểu rõ hơn hơn về
sản phẩm, nắm rõ quy trình sản xuất, các biến đổi của nguyên liệu trong các giai đoạn
cũng nhƣ cọ xát thực tế, quan sát quy trình sản xuất trên quy mô công nghiệp…
Với thời gian thƣc hiện báo cáo gấp rút cũng nhƣ lần đầu tham gia sản xuất tại một
công ty lớn nên còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm nên bài báo cáo không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc những đóng góp ý kiến
của thầy cô để bài thêm hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn!

Trang 14

Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐẶC SẢN – SEASPIMEX
VIỆT NAM
1.1.

Giới thiệu sơ lƣợc về công ty

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Tên tiếng Anh: SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT-STOCK

COMPANY

Tên viết tắt: SEASPIMEX-VIETNAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302598530, đăng ký lần đầu ngày

Tháng 04 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16 tháng 05 năm 2013.

Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn).

Địa chỉ: 213 Hòa Bình, Phƣờng Hòa Thạnh. Quận Tân Phú. Tp.HCM.

Số điện thoại: (08) 37608215

Số fax: (08) 37608213

Website: www.seaspimex.com.vn

Email: [email protected]

Mã cổ phiếu (nếu có): không có.

1.1.1.

Ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của công ty gồm chế biến, bảo quản thủy sản và các sản
phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phầm (không hoạt động
tại trụ sở). Nuôi trồng thủy sản nội địa (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn
gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Chế biến và bảo quản rau
quả (không hoạt động tại trụ sở). Bảo dƣỡng và sửa chữa mô tô, xe máy. Bán mô tô, xe
máy. Sản xuất thực phẩm khác chƣa đƣợc phân vào đâu. Sản xuất, phân phối hơi nƣớc,
nƣớc nóng, điều hòa không khí và sản xuất nƣớc đá. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc,
lò sƣởi và điều hòa không khí. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)
và động vật sổng. Bán buôn đồ uống (không kinh doanh dịch vụ ăn uống). Bán buôn

đồ dùng khác cho gia đình. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn máy móc.
Thiết bị và phụ tùng khác. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên
quan đến máy tính. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Bán buôn
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và
phần mềm. Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày (không hoạt động tại trụ sở). Nhà hàng và các

Trang 15

dịch vụ ăn uông phục vụ lƣu động. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, giáo dục
nghê nghiệp, hoạt động viễn thông khác. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác
còn lại chƣa đƣợc phân vào đâu.
Địa bàn kinh doanh

1.1.2.

Phần lớn xuất khẩu sang các thị trƣờng Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á… và thị trƣờng
nội địa.
1.1.3.

Địa điểm kinh doanh

Nhà máy chế biến thủy sản

Địa chỉ : B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành

phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (08) 37608215

Fax: (08) 37608213

Khuôn viên: 20,000 m2

Công suất : 15,000 tấn/năm

Các phòng ban và các phân xưởng

Phòng Tài chính – Kế toán.

Phòng Hành chính – Nhân sự: BP Nhân sự, BP Hành chính, Bếp ăn.

Phòng Kinh doanh: BP Kinh doanh, BP Xuất nhập khẩu, BP Quản lý kho.

Phòng Quản lý sản xuất: BP Sản xuất, BP Chất lƣợng; BP Kỹ thuật – Cơ điện.

Các phân xƣởng: phân xƣởng Cá hồi, phân xƣởng Đồ hộp, phân xƣởng Súc sản,

phân xƣởng Đông lạnh, phân xƣởng Hàng khô.
1.1.4.

Phòng kinh doanh nội địa.
Các công ty con, chi nhánh.

Seaspimex Bến Tre: Nhà máy đông lạnh Ba Tri ( BTF)

Địa chỉ: Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Khuôn viên: 5,000m2

Công suất: 2,000 tấn/ năm

Công nhân: 400 ngƣời

Trang 16

Lĩnh vực: Sản xuất, chế biến các sản phẩm hải sản đông lạnh nhƣ tôm càng,

bạch tuộc, đùi ếch.
Seaspimex Hà Nội

Địa chỉ : 101 TT Bộ Thủy Sản, Ngõ 20 Nguvền Công Hoan, Q.Ba Đình, Hà

Nội.

Điện thoại: 04.37711168 – 04.37712498

Fax : 04.37719431

Là đơn vị thay mặt công ty Scaspimex, các nhà máy chế biến … quản lý, ký kết

các hợp đồng và bán hàng cho thị trƣờng từ TP.Vinh trở ra Bắc.

Là đơn vị kiêm soát, giúp ổn định thị trƣờng phía Bắc và thị trƣờng chung của

công ty.
Seaspimex Sóc Trăng

Địa chỉ : Ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chức năng: Chuyên nghiên cún, sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thủy

sản, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất.
1.2.

Diện tích đầm nuôi: hơn 30 ha.
Lịch sử thành lập, phát triển

Cách đây 33 năm, ngày 01/09/1983, Công ty XNK Thủy Đặc Sản – SEASPIMEX
VIETNAM – đƣợc hình thành trên cơ sờ tách Phòng Kinh Doanh của Tổng Công tỵ
Thủy Sản Việt Nam – SEAPRODEX VIET NAM, đánh dấu một bƣớc phát triển lớn
mạnh của Tổng Công ty Thủy sản nói riêng và Ngành thủy sản lúc bấy giờ nói chung.
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển Công ty XNK Thúy Đặc Sản SEASPIMEX VIETNAM đã góp một phần không nhỏ cho ngành vào công cuộc đổi
mới đất nƣớc. Với sự lớn mạnh của mình, Công tỵ XNK Thủy Đặc Sản đƣợc nhà nƣớc
tặng huân chƣơng: “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” và đƣợc Tông Công ty

Thủy Sản Việt Nam chọn là đơn vị đầu tiên trong ngành về việc cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nƣớc. Ngày 11/01/2002 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản- SEASPIMEX
VIETNAM chính thức đƣợc thành lập.
Tiếp tục trong 09 năm cổ phần hóa, Công ty đã chủ động tự cân đối, tự trang trải
nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do hoạch định những chiến lƣợc sản

Trang 17

xuất – kinh doanh đúng hƣớng nên việc các công tv thành viên ra đời là một hệ quả tất
yếu.
Cụ thể, ngày 01/09/2008 Nhà máy Bình Chánh đã đƣa vào hoạt động với công xuất
hơn 15,000 tấn thành phẩm/năm.
Song song với việc phát triển bền vững đó, ngày 01/01/2011 Công ty cổ phần Thủy
Đặc Sản – SEASPIMEX VIETNAM chính thức trình diện bộ nhận diện thuơng hiệu
mới cho tất cả các hạng mục: logo, ấn phẩm văn phòng, trang web, bao bì sản phẩm…
Với sự đầu tƣ đúng mức, hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị trƣờng thế giới và thị
trƣờng nội địa, chắc chắn Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – SEASPIMEX VIETNAM
sẽ đạt đƣợc những thành công vƣợt bậc về cung cấp hàng hóa chất lƣợng, dịch vụ kịp
thời, nhanh chóng, tiện ích.
1.3.
1.3.1.

Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự
Sơ đồ tổ chức

Trang 18

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ

BAN KIỂM
SOÁT

BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

P.Tài
chính – Kế
toán

P.Hành
chính –
Nhân sự

BP Chất
Lƣợng

BP KT–
Cơ Điện

P.KD
xuất khẩu

P.KD
nội địa

Các phân xƣởng

PX Cá
hồi

PX Đông
lạnh

PX Đồ
hộp

PX Đông
lạnh nội
địa

PX Nông
– Xúc sản

PX Hàng
khô

Quản đốc

Quản đốc

Quản đốc

Quản đốc

Quản đốc

Quản đốc

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Cán
Tổ
bộ
trƣởng
KCS

Công nhân

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần thủy đặc sản

Trang 19

Chú thích
BAN P.TỔNG GIÁM ĐỐC: Ban phó tổng giám đốc.
P.Tài chính – Kế toán: Phòng Tài chính – Kế toán.
P.KD xuất khẩu: Phòng kinh doanh xuất khẩu.
P.KD nội địa: Phòng kinh doanh nội địa

1.3.2.

Số lượng và trình độ nhân lực

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:
Bảng 1.1: Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thủy đặc sản.
TV
TV độc

Chức vụ điều
lập
hành

STT

Họ và tên

1

Lê Công Đức

Chủ tịch

2

Đỗ Trọng Vinh

Thành
viên

3

Bùi Tuấn Ngọc

Thành
viên

4

Cao Thanh Định

5

Bùi Thị Phƣơng Thảo

số cổ
phần

Tỷ lệ sở
hữu (%)

X

108.000

10,00

X

26.493

2,45

X

78.889

7,30

X

112.000

10,37

X

75.600

7,00

Thành
viên
Thành
viên

Ghi chú
Đại diện vốn
NN
Cổ đông cá
nhân
Đại diện Ctv
CP Đầu Tƣ
Vina + Cổ
đông cá nhân
Cổ đông cá
nhân
Đại diện vốn
NN

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên:
Bảng 1.2: Ban tổng giám đốc công ty Cổ phần thủy đặc sản
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

1

Nguyên Thành
Phƣơng

Nam

25/12/1965

Kỹ sƣ chế
Tổng
01/01/1989
biến thủy sản
Giám đốc

0.15

2

Đô Trọng Vinh

Nam

03/02/1964

Cử nhân Kinh
01/11/1987 Phó TGĐ
tế thủy sản

2.45

3

Đặng Thị Ngọc
Bích

Nữ

26/02/1964

Cừ nhân Kinh
Kê toán
01/12/1983
tế
trƣởng

Không có

Trình độ

Thâm niên Chức vụ Sở hữu cổ
công tác quản lý phần(%)

Trang 20

Số lƣợng cán bộ, nhân viên:
Số lƣợng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2014: 1.114 ngƣời.
Bảng 1.3: Cơ cấu cán bộ công nhân viên của công ty.
STT

Cơ cấu CB. CNV

Số lƣợng CB.CNV tính đến 31/12/2014 (ngƣời)

1

Trên Đại học

0

2

Đại học

79

3

Cao đẳng

31

4

Trung cấp

79

5

Bằng nghề

17

6

Lao động phổ thông

908

TỔNG CỘNG

1.3.3.

1.114

Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
Hội đồng quản trị

Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng
năm của công ty.
Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng loại.
Quyết định phƣơng án đầu tƣ và dự án đầu tƣ trong thẩm quyền và giới hạn theo quy
định của hoặc điều lệ công ty.
Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị và công nghệ.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng
giám đốc hoặc giám đốc và ngƣời quản lý quan trong khác do điều lệ công ty quy
định.
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý bội bộ công ty, quyết định thành lập công
ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh
nghiệp khác.

Trang 21

Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội cổ đông, triệu tập họp
Đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội cổ đông thông qua quyết định.
Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội cổ đông.
Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

Ban tổng giám đốc

Chịu trách nhiệm trƣớc Nhà nƣớc, Hội đồng quản trị trong việc quản lý và tổ chức sản
xuất kinh doanh của xí nghiệp, cụ thể là:
Quản lý và bảo tồn vốn của công ty. Thực hiện các chỉ tiêu mà công ty giao nhƣ: kim

ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, tiền lƣơng.
Tổ chức sản xuất, bố trí nhân sự và lao động trong công ty một cách hợp lý khoa học
nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Có quyền đề nghị, cách chức
các chức danh từ Phó Tổng Giám Đốc đến các trƣởng, phó phòng, phó quản đốc. Và
ký quyết định bổ nhiệm, cách chức từ ca trƣởng, tổ trƣởng, tổ phó các tổ sản xuất.

Phòng tài chính – kế toán

Chức năng: Quản lý nghiệp vụ kết toán, quản lý tài sản, quản lý tài chính.
Nhiệm vụ: Thực hiện nghiệp vụ kế toán (tổ chức báo cáo thuế, thu chi thanh toán các
loại). Lập kế hoạch tài chính, báo cáo thống kê kịp thời theo đúng quy định, chế độ của
nhà nƣớc. Phân tích số liệu kết toán, thực hiện các báo cáo quyết toán hiệu quả hoạt
động kinh doanh theo định kỳ và đột xuất của ban tổng giám đốc.

Phòng hành chính – nhân sự

Chức năng: Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý lao động, hành chánh, văn thƣ.
Nhiệm vụ: Tổ chức đành giá trình độ nhân viên và nhu cầu về nguồn lực, tổ chúc
tuyển dụng, tổ chức đánh giá khen thƣởng thi đua, chấm công, trả lƣơng, chế độ nghỉ
lễ, nghĩ phép theo quy định của nhà nƣớc. Chấp hành quy định và báo với ngƣời lao
động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân. Giải quyết các tình
huống tranh chấp lao động, khiếu kiện kỹ thuật lao động. Quản lý và duy trì các cơ sở

Trang 22

vật chất và điều kiện làm việc cần thiết cho mọi hoạt động của công ty, quản lý và
cung cấp thông tin trong toàn công ty.

Phòng quản lý chất lượng

Chức năng: Tiếp nhận và thực hiện kế hoạch sản xuất từ phòng nghiệp vụ. Quản lý
năng suất và điều động năng lực phục vu sản xuất. Quản lý thành phẩm, bán thành
phẩm, phế phẩm, vật tƣ phục vụ sản xuất và kiểm tra chất lƣợng sản phẩm. Khai thác
hiệu quả sử dụng thiết bị động: sản lƣợng cao nhất với chi phí thấp nhất.
Nhiệm vụ: Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm trên từng công đoạn sản xuất và hạn chế
mức thấp nhất sản phẩm không phù hợp trên dây chuyền. Triển khai sản xuất theo dõi
điều chỉnh tiến độ sản xuất. Phối hợp với phòng kỹ thuật HACCP trong việc triển khai
kế hoạch sản xuất, phối hợp với các đơn vị khác trong công việc triển khai sản xuất
hàng mẫu. Hỗ trợ phòng cơ điện trong công tác bão trì, bão dƣỡng, sữa chữa thiết bị di
động.

Bộ phận kỹ thuật – cơ điện

Chức năng: Tổ chức và quản lý việc vận hành, sữa chữa, bảo trì toạn bộ hệ thống máy
móc thiết bị điện và cơ sở hạ tầng của công ty.
Nhiệm vụ: Theo dõi vận hành và cập nhật các thong số, chế độ làm việc của máy móc
và thiết bị, hệ thống lạnh, hệ thống lò hơi, hệ thống cấp nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc
thải. Quản lý và theo dõi vận hành hệ thống lƣới điện toàn công ty. Chế tạo và thay thế
phụ tùng hoặc các chi tiết máy móc thiết bị đơn giản. Tổ chức huấn luyện, thao duyệt
công tác PCCC, xử lý các tình huống khẩn cấp về PCCC, theo dõi giám sát công trình
xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị toàn công ty.

Phòng kinh doanh

Chức năng: Lập kế hoạch kinh doanh, xúc tiến hoạt động tiếp thị, bán hàng, cung ƣng
nguyên phụ liệu, vật tƣ-bão trì và quả lý kho.
Nhiệm vụ: Xây dựng chính sách và mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ theo chiến lƣợc
chung. Tổ chức các hoạt động thu mua nguyên liệu. Tổ chức bán hàng, chăm sóc hàng
hóa, thử mẫu và tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất

Trang 23

cho từng đơn hàng. Đàm phán và tổ chức thực hiện hợp đồng. Phối hợp với phòng kế
toán theo dõi việc thanh toán hợp đồng, công nợ mua và bán hàng.

Ban Quản Đốc

Trách nhiệm chung: Thực hiện các nghiệp vụ quản lý sản xuất, quản lý chất lƣợng
sản phẩm. Quản lý, phân công và huấn luyện nhân viên trong bộ phận thực hiện công
việc theo chức năng và nhiệm vụ.
Quyền hạn:
Quyết định sản xuất đơn hàng nào tùy thời điểm, tình hình nguyên liệu thực tế.
Quyết định tăng ca và làm thêm giờ.
Điều động cán bộ, công nhân, máy móc thiết bị trong phân xƣởng.
Đƣợc quyền khen thƣởng và kỷ luật cấp phân xƣởng.
Đƣợc quyền đề xuất tuyển dụng lao động, kế hoạch đào tạo cho cán bộ, công nhân.
Xác nhận hàng dạt, phế liệu thanh lý ra khỏi phân xƣởng.
Đề xuất kế hoạch bảo trì.
Yêu cầu vận hành các thiết bị đông tùy theo điều kiện sản xuất thực tế.
Nhiệm vụ:

Quản lý sản xuất:

Bố trí nguồn nhân lực sản xuất (nhân sự, máy móc thiết bị) và triển khai sản xuất theo
đúng thông báo sản xuất đã đƣợc phê duyệt.
Theo dõi và điều chỉnh kịp thời tiến độ sản xuất và định mức nguyên liệu sử dụng.
Phối hợp với phỏng cơ điện để khai thác một cách hiệu quả thiết bị phục vụ sản xuất.
Phối hợp với các phòng ban trong việc triển khai sản xuất hàng mẫu, sản xuất thử.
Hỗ trợ phòng cơ điện thực hiện công tác bảo dƣỡng, bảo trì, sữa chữa máy móc thiết bị
phục vụ sản xuất.

Trang 24

Quản lý thành phẩm, bán thành phẩm, phế phẩm, vật tƣ phục vụ sản xuất.
Quản lý lao động và kiểm tra công tác chấm công tại bộ phận phụ trách.

Quản lý chất lƣợng sản phẩm:

Triển khai công tác kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu vật tƣ khi nhận, kiểm tra chất
lƣợng của bán thành phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất.
Quản lý chất lƣợng bán thành phẩm, thành phẩm trƣớc khi nhập kho.

Xây dựng mục tiêu hoạt động và lập kế hoạch thực hiện. Chịu trách nhiệm về

việc hoàn thành các mục tiêu đƣợc ban tổng giám đốc giao và việc tuân thủ chính sách
chất lƣợng, nội quy, quy chế đã ban hành.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do ban tổng giám đốc giao.

Cán bộ KCS

Trách nhiệm chung: Quản lý chất lƣợng sản phẩm trong quá trình sản xuất từ khi
nhận nguyên liệu cho đến lúc xuất thành phẩm lên container.
Quyền hạn:
Đƣợc quyền phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện các kế hoạch đƣợc ban
giám đốc phòng triển khai.
Đề xuất cải tiến quy trình chế biến phù hợp và đảm bảo chất lƣợng.
Đề xuất với ban giám đốc phòng về các biện pháp khắc phục các điểm không phù hợp
với quy trình chế biến, SSOP, GMP, kế hoạch HACCP.
Giải quyết các vấn đề trong phạm vi đƣợc phân công.
Nhiệm vụ:
Kiểm tra thực hiện vệ sinh trong phân xƣởng theo SSOP.
Theo dõi và kiểm tra chất lƣợng trên dây chuyền sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Cập nhất các điểm không phù hợp xảy ra trên dây chuyền sản xuất, phân tích nguyên
nhân và ghi nhận hƣớng khắc phục vào sổ theo dõi các lỗi chất lƣợng trên dây chuyền
sản xuất.

Trang 25

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trang 2NH ẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trang 3NH ẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trang 4L ỜI CÁM ƠNEm xin chân thành cám ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Công Nghiệp Thực PhẩmTP. HCM nói chung cũng nhƣ những thầy cô Khoa Công Nghệ Thực Phẩm nói riêng đãtận tình chỉ bảo, truyền đạt những kỹ năng và kiến thức hữu dụng trong thời hạn học tại trƣờng. Lòng biết ơn thâm thúy em xin gửi đến : Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã tận tình hƣớng dẫn và giúp sức em hoàn thành xong báo cáothực tập tốt nghiệp này. Ban giám đốc cùng toàn bộ những anh chị KCS, những cô chú anh chị em cán bộ – công nhânviên tại Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản ( Seaspimex ) nói chung và phân xƣởng Cá Hồinói riêng đã tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện nhất để em hoàn thành xong tốt đề tài này. Em cũng xin gửi lời cám ơn đến tổng thể bạn hữu đã trợ giúp, động viên trong suốt thờigian học tập cũng nhƣ trong thời hạn thực tập tốt nghiệp. Do kiến thức và kỹ năng còn nhiều hạn chế và kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn non yếu thế cho nên trong suốt quátrình thực tập cũng nhƣ triển khai xong báo cáo giải trình không hề tránh khỏi những thiếu sót. Rấtmong nhận đƣợc sự thông cảm và góp ý của quý thầy cô giáo, những cô chú, anh chị emtrong công ty và bạn hữu để bài báo cáo giải trình đƣợc triển khai xong hơn. Xin chân thành cảm ơn ! Trang 5M ỤC LỤCContentsChƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐẶC SẢN – SEASPIMEX VIỆTNAM ………………………………………………………………………………………… 15G iới thiệu sơ lƣợc về công ty ………………………………………………………. 151.1.1.1.1. Ngành nghề kinh doanh thương mại ………………………………………………………………. 151.1.2. Địa bàn kinh doanh thương mại ……………………………………………………………………. 161.1.3. Địa điểm kinh doanh thương mại ………………………………………………………………….. 161.1.4. Các công ty con, Trụ sở. ………………………………………………………… 161.2. Lịch sử xây dựng, tăng trưởng ………………………………………………………… 171.3. Sơ đồ tổ chức triển khai và sắp xếp nhân sự ……………………………………………………. 181.3.1. Sơ đồ tổ chức triển khai …………………………………………………………………………….. 181.3.2. Số lượng và trình độ nhân lực ……………………………………………………… 201.3.3. Chức năng và trách nhiệm của từng bộ phận : ……………………………………. 211.3.4. Tổ chức sản xuất của phân xưởng trong công ty ……………………………. 271.3.5. Sơ đồ nhà máy sản xuất …………………………………………………………………………… 281.3.5.1. Sơ đồ toàn công ty Cổ phần thủy đặc sản Seaspimex …………………… 281.3.5.2. Sơ đồ phân xƣởng cá hồi ………………………………………………………….. 30T hị trƣờng tiêu thụ loại sản phẩm của công ty ……………………………………… 311.4.1.4.1. Thị trường trong nước ………………………………………………………………………. 311.4.2. Thị trường xuất khẩu ………………………………………………………………….. 32C hƣơng 2. TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT ………………………………………. 362.1. Giới thiệu nguyên liệu sản xuất ……………………………………………………. 362.1.1. Giới thiệu về nguyên vật liệu bạch tuộc ……………………………………………… 372.1.2. Điều kiện luân chuyển – dữ gìn và bảo vệ ………………………………………………… 382.1.1.1. Vận chuyển …………………………………………………………………………….. 382.1.1.2. Bảo quản ………………………………………………………………………………… 392.1.1.3. Kiểm tra nguyên vật liệu ……………………………………………………………….. 412.2. Các loại sản phẩm của công ty …………………………………………………………… 421.4.1. Sản phẩm tiêu thụ trong nước ……………………………………………………………. 421.4.2. Sản phẩm xuất khẩu ……………………………………………………………………. 48T rang 6C hƣơng 3.3.1. TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẠCH TUỘC HẠT LỰU ĐÔNGLẠNH ………………………………………………………………………………………. 52Q uy trình sản xuất ……………………………………………………………………… 523.1.1 Sơ đồ tiến trình sản xuất ……………………………………………………………… 523.1.2 Thuyết minh quy trình tiến độ sản xuất ……………………………………………………. 533.1.2.1. Nguyên liệu ……………………………………………………………………………. 533.1.2.2. Rã đông …………………………………………………………………………………. 533.1.2.3. Quay bạch tuộc ……………………………………………………………………….. 553.1.2.4. Cắt tách thân, râu ……………………………………………………………………. 583.1.2.5. Chần ( luộc ) …………………………………………………………………………….. 603.1.2.6. Làm nguội, làm lạnh ……………………………………………………………….. 633.1.2.7. Làm sạch ……………………………………………………………………………….. 643.1.2.8. Cắt hạt lựu ……………………………………………………………………………… 673.1.2.9. Kiểm tra chất lƣợng bạch tuộc hạt lựu ……………………………………….. 693.1.2.10. Rửa ……………………………………………………………………………………… 703.1.2.11. Xếp khay ( xếp khuôn ) …………………………………………………………… 713.1.2.12. Cấp đông ……………………………………………………………………………… 733.1.2.13. Cân, trộn ba loại bạch tuộc hạt lựu ………………………………………….. 743.1.2.14. Mạ băng ……………………………………………………………………………….. 753.1.2.15. Bao gói ………………………………………………………………………………… 763.1.2.16. Ép chân không ………………………………………………………………………. 773.1.2.17. Rà sắt kẽm kim loại …………………………………………………………………………… 793.1.2.18. Đóng thùng …………………………………………………………………………… 793.2. Các thiết bị sử dụng trong tiến trình ……………………………………………… 803.2.1 Thùng quay mái chèo ………………………………………………………………….. 803.2.2 Thùng quay nằm ngang ( quay muối ) …………………………………………….. 823.2.3 Thiết bị chần bạch tuộc ………………………………………………………………. 843.2.4 Thiết bị cấp đông gió ………………………………………………………………….. 863.2.5 Thiết bị ép chân không ……………………………………………………………….. 873.2.6 Thiết bị rà sắt kẽm kim loại …………………………………………………………………….. 883.3. Chƣơng 4. Các sự cố trong sản xuất và hành vi khắc phục ………………………….. 89T ÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG …………………. 91T rang 74.1. Tổng quan về HACCP ………………………………………………………………… 914.2. Xây dựng mạng lưới hệ thống HACCP cho loại sản phẩm ……………………………………. 924.3. Tìm hiểu GMP trong quy trình sản xuất ………………………………………… 994.4. Tìm hiểu chƣơng trình vệ sinh SSOP ………………………………………….. 122C hƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………… 1555.1. Kết luận ………………………………………………………………………………….. 1555.2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………… 156T rang 8DANH MỤC BẢNGBảng 1.1 : Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thủy đặc sản. ………………………………….. 20B ảng 1.2 : Ban tổng giám đốc công ty Cổ phần thủy đặc sản …………………………………. 20B ảng 1.3 : Cơ cấu cán bộ công nhân viên của công ty. ………………………………………….. 21B ảng 1.4 : Tình hình xuất khẩu năm năm trước …………………………………………………………… 32B ảng 1.5 : Kết quả thực thi năm năm trước và kế hoạch năm năm ngoái của công ty …………….. 33B ảng 3.1 : Tỷ lệ cân những loại hạt lựu. ………………………………………………………………….. 74B ảng 3.2 : Sự cố và cách khắc phục trong quy trình sản xuất bạch tuộc hạt lựu đônglạnh. ………………………………………………………………………………………………………………. 89B ảng 4.1 : Bảng nghiên cứu và phân tích mối nguy …………………………………………………………………… 92B ảng 4.2 : Bảng tổng hợp xác lập CCP ……………………………………………………………… 96B ảng 4.3 : Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP ……………………………………………………….. 97T rang 9DANH MỤC HÌNH ẢNHHình 1.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty Cổ phần thủy đặc sản ………………………… 19H ình 1.2 : Sơ đồ công ty Cổ phần thủy đặc sản Seaspimex …………………………………… 29H ình 1.3 : Sơ đồ phân xƣởng cá hồi ……………………………………………………………………. 30H ình 1.4 : Biểu đồ những thị trường xuất khẩu của công ty trong năm năm trước ………………….. 32H ình 2.1 : Xe bảo ôn đƣa nguyên vật liệu đến công ty ……………………………………………….. 36H ình 2.2 : Bạch tuộc nguyên vật liệu ……………………………………………………………………….. 38H ình 2.3 : Container có mạng lưới hệ thống cấp đông nhập nguyên vật liệu vào kho lạnh công ty ….. 39H ình 2.4 : Bảo quản nguyên vật liệu tại kho ướp đông tổng của công ty ……………………… 39H ình 2.5 : Các thƣơng hiệu của công ty. ……………………………………………………………… 42H ình 2.6 : Sản phẩm cá ngừ ngủ sắc ngâm dầu …………………………………………………….. 43H ình 2.7 : Sản phẩm cá ngừ ngũ sắc xốt cà ………………………………………………………….. 43H ình 2.8 : Sản phẩm cá chiên xốt cay. ………………………………………………………………… 43H ình 2.9 : Sản phẩm xúc xích cá. ……………………………………………………………………….. 44H ình 2.10 : Sản phẩm xúc xích heo dinh dƣỡng. ………………………………………………….. 44H ình 2.11 : Sản phẩm xúc xích bò. …………………………………………………………………….. 44H ình 2.12 : Sản phẩm cá ngừ ngâm dầu. ……………………………………………………………… 45H ình 2.13 : Sản phẩm cá ngừ đại dƣơng ngâm dầu. ……………………………………………… 45H ình 2.14 : Sản phẩm cá ngừ thịt trắng ngâm dầu. ……………………………………………….. 45H ình 2.15 : Sản phẩm cá ngừ ngâm nƣớc muối. …………………………………………………… 46H ình 2.16 : Sản phẩm cá xốt cà. …………………………………………………………………………. 46H ình 2.17 : Sản phẩm bò nấu đốp. ……………………………………………………………………… 46H ình 2.18 : Sản phẩm bò xay xốt cà. …………………………………………………………………… 47H ình 2.19 : Sản phẩm sƣờn nấu đậu. …………………………………………………………………… 47H ình 2.20 : Sản phẩm xíu mại xốt cà. …………………………………………………………………. 47H ình 2.21 : Sản phẩm Pate gan. …………………………………………………………………………. 48H ình 2.22 : Sản phẩm heo hai lát. ………………………………………………………………………. 48H ình 2.23 : Sản phẩm Scallop Meat. …………………………………………………………………… 48H ình 2.24 : Sản phẩm Hoso Scampi. …………………………………………………………………… 49H ình 2.25 : Sản phẩm Squid Ring. ……………………………………………………………………… 49H ình 2.26 : Sản phẩm Squid. ……………………………………………………………………………… 49H ình 2.27 : Sản phảm Clam. ……………………………………………………………………………… 50T rang 10H ình 2.28 : Sản phẩm Frog Leg …………………………………………………………………………. 50H ình 2.29 : Sản phẩm Frozen Boiled Cut Octopus. ………………………………………………. 50H ình 2.30 : Sản phẩm Frozen Whole Clean Octopus …………………………………………….. 51H ình 2.31 : Sản phẩm Frozen Clean Octopus. ……………………………………………………… 51H ình 2.32 : Sản phẩm Frozen Half Cut Swimming Crab. ………………………………………. 51H ình 3.1 : Sơ đồ quy trình tiến độ sản xuất bạch tuộc hạt lựu ướp lạnh ……………………………. 52H ình 3.2 : Nguyên liệu đƣợc dữ gìn và bảo vệ trong kho ướp lạnh tổng ( trái ) và bạch tuộcnguyên liệu ( phải ) ……………………………………………………………………………………………. 53H ình 3.3 : Quy trình rã đông bạch tuộc ……………………………………………………………….. 55H ình 3.4 : Bạch tuộc sau rã đông ( trái ) và quay nƣớc bạch tuộc ( phải ) ……………………. 56H ình 3.5 : Chuẩn bị nƣớc muối và quy trình tiến độ quay muối bạch tuộc …………………………. 57H ình 3.6 : Rửa và chuyển bạch tuộc đi cắt đôi ……………………………………………………… 58H ình 3.7 : Vệ sinh thùng quay bạch tuộc …………………………………………………………….. 58H ình 3.8 : Cắt ống ( vòi ) bạch tuộc ……………………………………………………………………… 59H ình 3.9 : Cắt đôi bạch tuộc ………………………………………………………………………………. 60H ình 3.10 : Chần và làm nguội sơ bộ bạch tuộc …………………………………………………… 62H ình 3.11 : Làm nguội thân ( phải ) và râu ( trái ) bạch tuộc ……………………………………… 64H ình 3.12 : Làm lạnh thân ( phải ) và râu ( trái ) bạch tuộc ……………………………………….. 64H ình 3.13 : Quy trình làm sạch thân bạch tuộc …………………………………………………….. 66H ình 3.14 : Làm sạch râu bạch tuộc ……………………………………………………………………. 66H ình 3.15 : Căt hạt lựu thân bạch tuộc ………………………………………………………………… 68H ình 3.16 : Cắt hạt lựu râu bạch tuộc ………………………………………………………………….. 69H ình 3.17 : Kiểm tra chất lƣợng bạch tuôc hạt lựu. ………………………………………………. 70H ình 3.18 : Rửa bạch tuộc bằng chlorine ( trái ) và nƣớc sạch ( phải ) ……………………….. 71H ình 3.19 : tiến trình xếp khuôn bạch tuộc. …………………………………………………………. 72H ình 3.20 : Xếp khay vào giá sẵn sàng chuẩn bị cấp đông ………………………………………………….. 73H ình 3.21 : Chuẩn bị cân, trộn bạch tuộc ( tách riêng bạch tuộc ) …………………………….. 75H ình 3.22 : Cân, trộn bạch tuộc ………………………………………………………………………….. 75H ình 3.23 : Mạ băng bạch tuộc ………………………………………………………………………….. 76H ình 3.24 : Bao gói bạch tuộc ……………………………………………………………………………. 77H ình 3.25 : Ép chân không bạch tuộc ………………………………………………………………….. 78H ình 3.26 : Rà sắt kẽm kim loại …………………………………………………………………………………….. 79T rang 11H ình 3.27 : Đóng thùng carton …………………………………………………………………………… 80H ình 3.28 : Thiết bị quay mái chèo …………………………………………………………………….. 81H ình 3.29 : Cấu tạo thiết bị thùng quay mái chèo …………………………………………………. 81H ình 3.30 : Thiết bị thùng quay nằm ngang. ………………………………………………………… 82H ình 3.31 : Thiết bị chần bạch tuộc hai vỏ …………………………………………………………… 84H ình 3.32 : Cấu tạo nồi nấu hai vỏ ……………………………………………………………………… 84H ình 3.33 : Tủ đông Air Blast Freezer ………………………………………………………………… 86H ình 3.34 : Thiết bị ép chân không …………………………………………………………………….. 87H ình 3.35 : Thiết bị rà sắt kẽm kim loại ………………………………………………………………………….. 88H ình 4.1 : Sơ đồ quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến ………………………………………………………………… 100H ình 4.2 : Hệ thống lọc nƣớc của công ty ………………………………………………………….. 124H ình 4.3 : Xe ( thùng ) chứa đá vảy ……………………………………………………………………. 126H ình 4.4 : Phƣơng tiện, dụng cụ sản xuất bằng inox ………………………………………….. 127H ình 4.5 : Dung cụ sản xuất bằng nhựa …………………………………………………………….. 128H ình 4.6 : Bao tay cao su đặc, yếm sử dụng trong phân xƣởng ………………………………….. 128H ình 4.7 : Vệ sinh bàn và dụng cụ sản xuất. ………………………………………………………. 130H ình 4.8 : Treo yếm sau khi vệ sinh đúng nới lao lý ………………………………………. 130H ình 4.9 : Rèm nhựa dẻo tại những cửa ra vào ……………………………………………………….. 132H ình 4.10 : Đƣờng đi của nƣớc thải ………………………………………………………………….. 133H ình 4.11 : Các ô cửa để chuyển nguyên vật liệu và bán thành phẩm ………………………… 134H ình 4.12 : Nội quy trƣớc khi vào phân xƣởng ………………………………………………….. 135H ình 4.13 : Bồn rửa mặt trong khu vệ sinh ………………………………………………………… 136H ình 4.14 : Dép sử dụng riêng trong khu Tolet ………………………………………….. 136H ình 4.15 : Chlorine, nƣớc sạch, cồn 700, khăn sạch trƣớc mõi khu Tolet …….. 137H ình 4.16 : Vị trí để đồ bảo lãnh lao động dơ và sạch ……………………………………………. 137H ình 4.17 : Tủ cá thể của cán bộ công nhân ……………………………………………………. 138H ình 4.18 : Giá để giày, dép …………………………………………………………………………….. 138H ình 4.19 : Quy trình triển khai phục trang bảo lãnh lao động ………………………………… 139H ình 4.20 : Quy trình vệ sinh cá thể và quá trình rửa tay trƣớc khi vào phân xƣởng …………………………………………………………………………………………………………………….. 139H ình 4.21 : Xà phòng, vòi nƣớc ( trái ), cồn 700 ( giữa ), khăn ( phải ) ………………………… 140H ình 4.22 : Quy trình lăn tóc trƣớc khi vào phân xƣởng ……………………………………… 140T rang 12H ình 4.23 : Lội qua bể chlorine 200 ppm trƣớc cửa phân xƣởng …………………………… 141H ình 4.24 : Mang yếm, mang bao tay, mang ống tay, sát trùng với chlorine trƣớc khisản xuất ………………………………………………………………………………………………………… 141H ình 4.25 : Vị trí treo đồ bảo lãnh lao động đang mặc …………………………………………… 142H ình 4.26 : Ủng đƣợc treo trên giá ……………………………………………………………………. 143H ình 4.27 : Tƣờng và nền phân xƣởng của công ty …………………………………………….. 144H ình 4.28 : Rèm nhựa tại những cửa ra vào ……………………………………………………………. 151H ình 4.29 : Bẫy chuột đặt tại góc cầu thang ……………………………………………………….. 151T rang 13L ỜI MỞ ĐẦUMãnh đất hình chữ S của tất cả chúng ta với mạng lƣới sông ngòi sum sê cùng bờ biển dàiđã góp thêm phần tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho ngành thủy hải sản tăng trưởng. Từ xa xƣa conngƣời chỉ đánh bắt cá Giao hàng cho nhu yếu thuần túy. Nhƣng thời nay, khi cuộc sốngngày càng tăng trưởng, đặc biệt quan trọng với nền kinh tế tài chính hội nhập nên việc đánh bắt cá thủy hải sảnkhông còn gói gọn trong việc thỏa mãn nhu cầu nhu yếu sống của một bộ phận dân cƣ nữa mànó dùng để tạo thành những mẫu sản phẩm và bán thành phẩm để xuất khẩu cũng nhƣ tiêudùng trong nước. Nhu cầu sử dụng những mẫu sản phẩm thủy hải sản ngày càng cao một phần do con ngƣờinhận thức đƣợc thành phần dinh dƣỡng mà chúng mang lại. Bên cạnh đó xuất khẩuthủy sản giúp mạng lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ thôi thúc nền kinh tế tài chính tăng trưởng. Thủy sản là loại sản phẩm không hề trữ lâu. Do đó, để lê dài thời hạn sử dụng cũng nhƣgiữ đƣợc sự tƣơi sống của sản thủy hải sản ngƣời ta đã tìm ra cách làm lạnh và bảo quảnchúng. Để dữ gìn và bảo vệ đƣợc lâu, ngƣời ta triển khai lạnh đông. Phƣơng pháp lạnh đông rađời giúp xử lý đƣợc nhiều yếu tố : tăng thời hạn dữ gìn và bảo vệ nguyên vật liệu, đáp ứngđủ lƣợng mẫu sản phẩm cho tiêu dùng, cung ứng mộ lƣợng thủy hải sản tƣơi sống lớn cho cáckhu dân cƣ đông đúc cũng nhƣ xuất khẩu sang những vương quốc trên quốc tế … Do đó, việctìm hiểu về đề tài “ Tìm hiểu quy trình tiến độ sản xuất bạch tuột hạt lƣu ướp lạnh ” tại côngty Cổ phần Thủy đặc sản – Seaspimex Nước Ta là thiết yếu nhằm mục đích hiểu rõ hơn hơn vềsản phẩm, nắm rõ tiến trình sản xuất, những biến hóa của nguyên vật liệu trong những giai đoạncũng nhƣ cọ xát trong thực tiễn, quan sát quá trình sản xuất trên quy mô công nghiệp … Với thời hạn thƣc hiện báo cáo giải trình nhanh lẹ cũng nhƣ lần đầu tham gia sản xuất tại mộtcông ty lớn nên còn nhiều kinh ngạc và thiếu kinh nghiệm tay nghề nên bài báo cáo giải trình không thểtránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc những góp phần ý kiếncủa thầy cô để bài thêm triển khai xong hơn. Em xin chân thành cám ơn ! Trang 14C hƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐẶC SẢN – SEASPIMEXVIỆT NAM1. 1. Giới thiệu sơ lƣợc về công tyTên thanh toán giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢNTên tiếng Anh : SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT-STOCKCOMPANYTên viết tắt : SEASPIMEX-VIETNAMGiấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số : 0302598530, ĐK lần đầu ngàyTháng 04 năm 2002, ĐK đổi khác lần thứ 12 ngày 16 tháng 05 năm 2013. Vốn điều lệ : 108.000.000.000 đồng ( Một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn ). Địa chỉ : 213 Hòa Bình, Phƣờng Hòa Thạnh. Quận Tân Phú. Tp. HCM.Số điện thoại cảm ứng : ( 08 ) 37608215S ố fax : ( 08 ) 37608213W ebsite : www.seaspimex.com. vnEmail : [email protected] ã CP ( nếu có ) : không có. 1.1.1. Ngành nghề kinh doanhCác ngành nghề kinh doanh thương mại của công ty gồm chế biến, dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản và những sảnphẩm từ thủy hải sản ( không hoạt động giải trí tại trụ sở ). Bán buôn thực phầm ( không hoạt độngtại trụ sở ). Nuôi trồng thủy hải sản trong nước ( không hoạt động giải trí tại trụ sở ). Sản xuất thức ăngia súc, gia cầm và thủy hải sản ( không hoạt động giải trí tại trụ sở ). Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rauquả ( không hoạt động giải trí tại trụ sở ). Bảo dƣỡng và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy. Bán mô tô, xemáy. Sản xuất thực phẩm khác chƣa đƣợc phân vào đâu. Sản xuất, phân phối hơi nƣớc, nƣớc nóng, điều hòa không khí và sản xuất nƣớc đá. Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hòa không khí. Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sổng. Bán buôn đồ uống ( không kinh doanh thương mại dịch vụ ẩm thực ăn uống ). Bán buônđồ dùng khác cho mái ấm gia đình. Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng sắt kẽm kim loại. Bán buôn máy móc. Thiết bị và phụ tùng khác. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liênquan đến máy tính. Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Bán buônvật liệu, thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi vàphần mềm. Dịch Vụ Thương Mại lƣu trú ngắn ngày ( không hoạt động giải trí tại trụ sở ). Nhà hàng và cácTrang 15 dịch vụ ăn uông Giao hàng lƣu động. Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác, giáo dụcnghê nghiệp, hoạt động giải trí viễn thông khác. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đấtthuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại kháccòn lại chƣa đƣợc phân vào đâu. Địa bàn kinh doanh1. 1.2. Phần lớn xuất khẩu sang những thị trƣờng Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương … và thị trƣờngnội địa. 1.1.3. Địa điểm kinh doanhNhà máy chế biến thủy sảnĐịa chỉ : B23 / 63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, ThànhphốHồ Chí Minh, Nước Ta. Điện thoại : ( 08 ) 37608215F ax : ( 08 ) 37608213K huôn viên : 20,000 m2Công suất : 15,000 tấn / nămCác phòng ban và những phân xưởngPhòng Tài chính – Kế toán. Phòng Hành chính – Nhân sự : BP Nhân sự, BP Hành chính, Bếp ăn. Phòng Kinh doanh : BP Kinh doanh, BP Xuất nhập khẩu, BP Quản lý kho. Phòng Quản lý sản xuất : BP Sản xuất, BP Chất lƣợng ; BP Kỹ thuật – Cơ điện. Các phân xƣởng : phân xƣởng Cá hồi, phân xƣởng Đồ hộp, phân xƣởng Súc sản, phân xƣởng Đông lạnh, phân xƣởng Hàng khô. 1.1.4. Phòng kinh doanh thương mại trong nước. Các công ty con, Trụ sở. Seaspimex Bến Tre : Nhà máy ướp đông Ba Tri ( BTF ) Địa chỉ : Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Nước Ta. Khuôn viên : 5,000 m2Công suất : 2,000 tấn / nămCông nhân : 400 ngƣờiTrang 16L ĩnh vực : Sản xuất, chế biến những loại sản phẩm món ăn hải sản ướp lạnh nhƣ tôm càng, bạch tuộc, đùi ếch. Seaspimex Hà NộiĐịa chỉ : 101 TT Bộ Thủy Sản, Ngõ 20 Nguvền Công Hoan, Q.Ba Đình, HàNội. Điện thoại : 04.37711168 – 04.37712498 Fax : 04.37719431 Là đơn vị chức năng đại diện thay mặt công ty Scaspimex, những nhà máy sản xuất chế biến … quản trị, ký kếtcác hợp đồng và bán hàng cho thị trƣờng từ TP.Vinh trở ra Bắc. Là đơn vị chức năng kiêm soát, giúp không thay đổi thị trƣờng phía Bắc và thị trƣờng chung củacông ty. Seaspimex Sóc TrăngĐịa chỉ : Ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chức năng : Chuyên nghiên cún, sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thủysản, phân phối nguyên vật liệu cho những xí nghiệp sản xuất sản xuất. 1.2. Diện tích đầm nuôi : hơn 30 ha. Lịch sử xây dựng, phát triểnCách đây 33 năm, ngày 01/09/1983, Công ty XNK Thủy Đặc Sản – SEASPIMEXVIETNAM – đƣợc hình thành trên cơ sờ tách Phòng Kinh Doanh của Tổng Công tỵThủy Sản Việt Nam – SEAPRODEX VIET NAM, ghi lại một bƣớc tăng trưởng lớnmạnh của Tổng Công ty Thủy sản nói riêng và Ngành thủy hải sản lúc bấy giờ nói chung. Trải qua hơn 30 năm hình thành và tăng trưởng Công ty XNK Thúy Đặc Sản SEASPIMEX VIETNAM đã góp một phần không nhỏ cho ngành vào công cuộc đổimới đất nƣớc. Với sự vững mạnh của mình, Công tỵ XNK Thủy Đặc Sản đƣợc nhà nƣớctặng huân chƣơng : “ Anh hùng lao động trong thời kỳ thay đổi ” và đƣợc Tông Công tyThủy Sản Việt Nam chọn là đơn vị chức năng tiên phong trong ngành về việc cổ phần hóa doanhnghiệp nhà nƣớc. Ngày 11/01/2002 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – SEASPIMEXVIETNAM chính thức đƣợc xây dựng. Tiếp tục trong 09 năm cổ phần hóa, Công ty đã dữ thế chủ động tự cân đối, tự trang trảinguồn vốn cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Do hoạch định những chiến lƣợc sảnTrang 17 xuất – kinh doanh thương mại đúng hƣớng nên việc những công tv thành viên sinh ra là một hệ quả tấtyếu. Cụ thể, ngày 01/09/2008 Nhà máy Bình Chánh đã đƣa vào hoạt động giải trí với công xuấthơn 15,000 tấn thành phẩm / năm. Song song với việc tăng trưởng vững chắc đó, ngày 01/01/2011 Công ty cổ phần ThủyĐặc Sản – SEASPIMEX VIETNAM chính thức trình diện bộ nhận diện thuơng hiệumới cho tổng thể những khuôn khổ : logo, ấn phẩm văn phòng, website, vỏ hộp loại sản phẩm … Với sự đầu tƣ đúng mức, hơn 30 năm kinh nghiệm tay nghề trên thị trƣờng quốc tế và thịtrƣờng trong nước, chắc như đinh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – SEASPIMEX VIETNAMsẽ đạt đƣợc những thành công xuất sắc vƣợt bậc về phân phối hàng hóa chất lƣợng, dịch vụ kịpthời, nhanh gọn, tiện ích. 1.3.1. 3.1. Sơ đồ tổ chức triển khai và sắp xếp nhân sựSơ đồ tổ chứcTrang 18H ỘI ĐỒNGQUẢN TRỊBAN KIỂMSOÁTBAN TỔNGGIÁM ĐỐCP.Tàichính – KếtoánP. Hànhchính – Nhân sựBP ChấtLƣợngBP KT – Cơ ĐiệnP. KDxuất khẩuP. KDnội địaCác phân xƣởngPX CáhồiPX ĐônglạnhPX ĐồhộpPX Đônglạnh nộiđịaPX Nông – Xúc sảnPX HàngkhôQuản đốcQuản đốcQuản đốcQuản đốcQuản đốcQuản đốcCánTổbộtrƣởngKCSCánTổbộtrƣởngKCSCánTổbộtrƣởngKCSCánTổbộtrƣởngKCSCánTổbộtrƣởngKCSCánTổbộtrƣởngKCSCông nhânHình 1.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty Cổ phần thủy đặc sảnTrang 19C hú thíchBAN P.TỔNG GIÁM ĐỐC : Ban phó tổng giám đốc. P.Tài chính – Kế toán : Phòng Tài chính – Kế toán. P.KD xuất khẩu : Phòng kinh doanh thương mại xuất khẩu. P.KD trong nước : Phòng kinh doanh thương mại nội địa1. 3.2. Số lượng và trình độ nhân lựcHội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên : Bảng 1.1 : Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thủy đặc sản. TVTV độcChức vụ điềulậphànhSTTHọ và tênLê Công ĐứcChủ tịchĐỗ Trọng VinhThànhviênBùi Tuấn NgọcThànhviênCao Thanh ĐịnhBùi Thị Phƣơng Thảosố cổphầnTỷ lệ sởhữu ( % ) 108.00010,0026. 4932,4578. 8897,30112. 00010,3775. 6007,00 ThànhviênThànhviênGhi chúĐại diện vốnNNCổ đông cánhânĐại diện CtvCP Đầu TƣVina + Cổđông cá nhânCổ đông cánhânĐại diện vốnNNBan Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên : Bảng 1.2 : Ban tổng giám đốc công ty Cổ phần thủy đặc sảnSTTHọ và tênGiớitínhNgày sinhNguyên ThànhPhƣơngNam25 / 12/1965 Kỹ sƣ chếTổng01 / 01/1989 biến thủy sảnGiám đốc0. 15 Đô Trọng VinhNam03 / 02/1964 Cử nhân Kinh01 / 11/1987 Phó TGĐtế thủy sản2. 45 Đặng Thị NgọcBíchNữ26 / 02/1964 Cừ nhân KinhKê toán01 / 12/1983 tếtrƣởngKhông cóTrình độThâm niên Chức vụ Sở hữu cổcông tác quản trị phần ( % ) Trang 20S ố lƣợng cán bộ, nhân viên cấp dưới : Số lƣợng cán bộ, nhân viên cấp dưới tính đến thời gian 31/12/2014 : 1.114 ngƣời. Bảng 1.3 : Cơ cấu cán bộ công nhân viên của công ty. STTCơ cấu CB. CNVSố lƣợng CB.CNV tính đến 31/12/2014 ( ngƣời ) Trên Đại họcĐại học79Cao đẳng31Trung cấp79Bằng nghề17Lao động phổ thông908TỔNG CỘNG1. 3.3.1. 114C hức năng và trách nhiệm của từng bộ phận : Hội đồng quản trịQuyết định chiến lƣợc, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằngnăm của công ty. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng loại. Quyết định phƣơng án đầu tƣ và dự án Bất Động Sản đầu tƣ trong thẩm quyền và số lượng giới hạn theo quyđịnh của hoặc điều lệ công ty. Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trƣờng, tiếp thị và công nghệ tiên tiến. Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm, ký hợp đồng, chấm hết hợp đồng so với Tổnggiám đốc hoặc giám đốc và ngƣời quản trị quan trong khác do điều lệ công ty quyđịnh. Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quy định quản trị bội bộ công ty, quyết định hành động xây dựng côngty con, lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt và việc góp vốn, mua cổ phần của doanhnghiệp khác. Trang 21D uyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu Giao hàng cuộc họp Đại hội cổ đông, triệu tập họpĐại hội cổ đông hoặc lấy quan điểm để Đại hội cổ đông trải qua quyết định hành động. Trình báo cáo quyết toán kinh tế tài chính hằng năm lên Đại hội cổ đông. Kiến nghị việc tổ chức triển khai lại, giải thể hoặc nhu yếu phá sản công ty. Ban tổng giám đốcChịu nghĩa vụ và trách nhiệm trƣớc Nhà nƣớc, Hội đồng quản trị trong việc quản trị và tổ chức triển khai sảnxuất kinh doanh thương mại của xí nghiệp sản xuất, đơn cử là : Quản lý và bảo tồn vốn của công ty. Thực hiện những chỉ tiêu mà công ty giao nhƣ : kimngạch xuất khẩu, doanh thu, tiền lƣơng. Tổ chức sản xuất, sắp xếp nhân sự và lao động trong công ty một cách hài hòa và hợp lý khoa họcnhằm đem lại hiệu suất cao cao trong sản xuất kinh doanh thương mại. Có quyền ý kiến đề nghị, cách chứccác chức vụ từ Phó Tổng Giám Đốc đến những trƣởng, phó phòng, phó quản đốc. Vàký quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm từ ca trƣởng, tổ trƣởng, tổ phó những tổ sản xuất. Phòng kinh tế tài chính – kế toánChức năng : Quản lý nhiệm vụ kết toán, quản lý tài sản, quản lý tài chính. Nhiệm vụ : Thực hiện nhiệm vụ kế toán ( tổ chức triển khai báo cáo giải trình thuế, thu chi giao dịch thanh toán cácloại ). Lập kế hoạch kinh tế tài chính, báo cáo giải trình thống kê kịp thời theo đúng lao lý, chính sách củanhà nƣớc. Phân tích số liệu kết toán, thực thi những báo cáo giải trình quyết toán hiệu suất cao hoạtđộng kinh doanh thương mại theo định kỳ và đột xuất của ban tổng giám đốc. Phòng hành chính – nhân sựChức năng : Thực hiện tính năng tổ chức triển khai, quản trị lao động, hành chánh, văn thƣ. Nhiệm vụ : Tổ chức đành giá trình độ nhân viên cấp dưới và nhu yếu về nguồn lực, tổ chúctuyển dụng, tổ chức triển khai nhìn nhận khen thƣởng thi đua, chấm công, trả lƣơng, chính sách nghỉlễ, nghĩ phép theo pháp luật của nhà nƣớc. Chấp hành pháp luật và báo với ngƣời laođộng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá thể. Giải quyết những tìnhhuống tranh chấp lao động, khiếu kiện kỹ thuật lao động. Quản lý và duy trì những cơ sởTrang 22 vật chất và điều kiện kèm theo thao tác thiết yếu cho mọi hoạt động giải trí của công ty, quản trị vàcung cấp thông tin trong toàn công ty. Phòng quản trị chất lượngChức năng : Tiếp nhận và thực thi kế hoạch sản xuất từ phòng nhiệm vụ. Quản lýnăng suất và điều động năng lượng phục vu sản xuất. Quản lý thành phẩm, bán thànhphẩm, phế phẩm, vật tƣ ship hàng sản xuất và kiểm tra chất lƣợng mẫu sản phẩm. Khai tháchiệu quả sử dụng thiết bị động : sản lƣợng cao nhất với ngân sách thấp nhất. Nhiệm vụ : Kiểm tra chất lƣợng loại sản phẩm trên từng quy trình sản xuất và hạn chếmức thấp nhất mẫu sản phẩm không tương thích trên dây chuyền sản xuất. Triển khai sản xuất theo dõiđiều chỉnh quá trình sản xuất. Phối hợp với phòng kỹ thuật HACCP trong việc triển khaikế hoạch sản xuất, phối hợp với những đơn vị chức năng khác trong việc làm tiến hành sản xuấthàng mẫu. Hỗ trợ phòng cơ điện trong công tác làm việc bão trì, bão dƣỡng, sữa chữa thiết bị diđộng. Bộ phận kỹ thuật – cơ điệnChức năng : Tổ chức và quản trị việc quản lý và vận hành, sữa chữa, bảo dưỡng toạn bộ mạng lưới hệ thống máymóc thiết bị điện và hạ tầng của công ty. Nhiệm vụ : Theo dõi quản lý và vận hành và update những thong số, chính sách thao tác của máy mócvà thiết bị, mạng lưới hệ thống lạnh, mạng lưới hệ thống lò hơi, mạng lưới hệ thống cấp nƣớc, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nƣớcthải. Quản lý và theo dõi quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống lƣới điện toàn công ty. Chế tạo và thay thếphụ tùng hoặc những cụ thể máy móc thiết bị đơn thuần. Tổ chức giảng dạy, thao duyệtcông tác PCCC, giải quyết và xử lý những trường hợp khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy, theo dõi giám sát công trìnhxây dựng, lắp ráp máy móc thiết bị toàn công ty. Phòng kinh doanhChức năng : Lập kế hoạch kinh doanh thương mại, thực thi hoạt động giải trí tiếp thị, bán hàng, cung ƣngnguyên phụ liệu, vật tƣ-bão trì và quả lý kho. Nhiệm vụ : Xây dựng chủ trương và tiềm năng kinh doanh thương mại từng thời kỳ theo chiến lƣợcchung. Tổ chức những hoạt động giải trí thu mua nguyên vật liệu. Tổ chức bán hàng, chăm nom hànghóa, thử mẫu và tiêu thụ loại sản phẩm. Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi quy trình tiến độ sản xuấtTrang 23 cho từng đơn hàng. Đàm phán và tổ chức triển khai triển khai hợp đồng. Phối hợp với phòng kếtoán theo dõi việc thanh toán giao dịch hợp đồng, nợ công mua và bán hàng. Ban Quản ĐốcTrách nhiệm chung : Thực hiện những nhiệm vụ quản trị sản xuất, quản trị chất lƣợngsản phẩm. Quản lý, phân công và huấn luyện và đào tạo nhân viên cấp dưới trong bộ phận triển khai côngviệc theo tính năng và trách nhiệm. Quyền hạn : Quyết định sản xuất đơn hàng nào tùy thời gian, tình hình nguyên vật liệu thực tiễn. Quyết định tăng ca và làm thêm giờ. Điều động cán bộ, công nhân, máy móc thiết bị trong phân xƣởng. Đƣợc quyền khen thƣởng và kỷ luật cấp phân xƣởng. Đƣợc quyền yêu cầu tuyển dụng lao động, kế hoạch đào tạo và giảng dạy cho cán bộ, công nhân. Xác nhận hàng dạt, phế liệu thanh lý ra khỏi phân xƣởng. Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng. Yêu cầu quản lý và vận hành những thiết bị đông tùy theo điều kiện kèm theo sản xuất thực tiễn. Nhiệm vụ : Quản lý sản xuất : Bố trí nguồn nhân lực sản xuất ( nhân sự, máy móc thiết bị ) và tiến hành sản xuất theođúng thông tin sản xuất đã đƣợc phê duyệt. Theo dõi và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời quy trình tiến độ sản xuất và định mức nguyên vật liệu sử dụng. Phối hợp với phỏng cơ điện để khai thác một cách hiệu suất cao thiết bị ship hàng sản xuất. Phối hợp với những phòng ban trong việc tiến hành sản xuất hàng mẫu, sản xuất thử. Hỗ trợ phòng cơ điện thực thi công tác làm việc bảo dƣỡng, bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bịphục vụ sản xuất. Trang 24Q uản lý thành phẩm, bán thành phẩm, phế phẩm, vật tƣ ship hàng sản xuất. Quản lý lao động và kiểm tra công tác làm việc chấm công tại bộ phận đảm nhiệm. Quản lý chất lƣợng mẫu sản phẩm : Triển khai công tác làm việc kiểm tra chất lƣợng nguyên vật liệu vật tƣ khi nhận, kiểm tra chấtlƣợng của bán thành phẩm, thành phẩm trong quy trình sản xuất. Quản lý chất lƣợng bán thành phẩm, thành phẩm trƣớc khi nhập kho. Xây dựng tiềm năng hoạt động giải trí và lập kế hoạch thực thi. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vềviệc triển khai xong những tiềm năng đƣợc ban tổng giám đốc giao và việc tuân thủ chính sáchchất lƣợng, nội quy, quy định đã phát hành. Thực hiện những trách nhiệm đột xuất do ban tổng giám đốc giao. Cán bộ KCSTrách nhiệm chung : Quản lý chất lƣợng mẫu sản phẩm trong quy trình sản xuất từ khinhận nguyên vật liệu cho đến lúc xuất thành phẩm lên container. Quyền hạn : Đƣợc quyền phối hợp với những bộ phận trong công ty thực thi những kế hoạch đƣợc bangiám đốc phòng tiến hành. Đề xuất nâng cấp cải tiến tiến trình chế biến tương thích và bảo vệ chất lƣợng. Đề xuất với ban giám đốc phòng về những giải pháp khắc phục những điểm không phù hợpvới tiến trình chế biến, SSOP, GMP, kế hoạch HACCP.Giải quyết những yếu tố trong khoanh vùng phạm vi đƣợc phân công. Nhiệm vụ : Kiểm tra thực thi vệ sinh trong phân xƣởng theo SSOP.Theo dõi và kiểm tra chất lƣợng trên dây chuyền sản xuất sản xuất theo đúng nhu yếu kỹ thuật. Cập nhất những điểm không tương thích xảy ra trên dây chuyền sản xuất sản xuất, nghiên cứu và phân tích nguyênnhân và ghi nhận hƣớng khắc phục vào sổ theo dõi những lỗi chất lƣợng trên dây chuyềnsản xuất. Trang 25

Source: http://amthuc247.net
Category: Ẩm Thực