Quy chế sử dụng dịch vụ

Rate this post

12.1. Các điều khoản của Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc vì lý do khác bị coi là không có hiệu lực hoặc không có giá trị, điều khoản đó sẽ được Galaxy Play chỉnh sửa để trở nên có hiệu lực, có giá trị và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Các nội dung khác của Quy chế không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị.

12.2. Galaxy Play có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy chế này tùy từng thời điểm. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Galaxy Play sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế được hiểu là Quý Khách hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.

12.3. Galaxy Play có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Galaxy Play theo Quy chế này cho một bên thứ ba bất kỳ, và Quý Khách hàng đồng ý hợp tác với Galaxy Play để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.

12.4. Trừ khi có thoả thuận khác, các thông tin trao đổi giữa Galaxy Play với Quý Khách hàng sẽ được thực hiện qua hình thức thông điệp dữ liệu.