TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2021

Rate this post

STT

Tên đơn vị

Khối/Ban

Số lượng

Mô tả công việc

1

 Phòng Kiểm toán nội bộ

 Ban Kiểm soát

03 chỉ tiêu

Xem Tại đây

2

 Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ

 Khối Bán lẻ

04 chỉ tiêu

Xem Tại đây

3

 Trung tâm Thẻ

 Khối Bán lẻ

06 chỉ tiêu

Xem Tại đây

4

 Phòng Kế hoạch và quản lý thông tin Khách hàng

 Khối Khách hàng doanh nghiệp 

02 chỉ tiêu

Xem Tại đây

5

 Phòng Khách hàng FDI và nguồn vốn quốc tế

 Khối Khách hàng doanh nghiệp

02 chỉ tiêu

Xem Tại đây

6

 Phòng Thị trường vốn

 Khối Kinh doanh vốn và thị trường  

02 chỉ tiêu

Xem Tại đây

7

 Phòng Định chế tài chính

 Khối Kinh doanh vốn và thị trường

02 chỉ tiêu

Xem Tại đây

8

 Phòng Phê duyệt tín dụng KHDN lớn (mảng PDTD Định chế tài chính)

 Khối Phê duyệt tín dụng

03 chỉ tiêu

Xem Tại đây

9

 Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư

 Khối Quản lý rủi ro

02 chỉ tiêu

Xem Tại đây

10

 Phòng Quản lý rủi ro hoạt động

 Khối Quản lý rủi ro

01 chỉ tiêu

Xem Tại đây

11

 Phòng Chế độ kế toán

 Khối Tài chính

03 chỉ tiêu

Xem Tại đây

 12

 Phòng Quản lý hệ thống & Hỗ trợ kinh doanh

 Khối Vận hành

01 chỉ tiêu

Xem Tại đây

13

 Trung tâm thanh toán

 Khối Vận hành

03 chỉ tiêu

Xem Tại đây

14

 Trung tâm dịch vụ khách hàng

 Khối Vận hành

  18 chỉ tiêu 

   Xem Tại đây